Obchodní podmínky

1. Společnost

H & D, a.s.
Olomoucká 37
Prostějov 796 01 Česká republika
Telefon: +420 582 305 600
Fax:       +420 582 305 667
e-mail: info@hdas.cz
www.e-hd.cz, www.e-hd.eu, www.e-hd.store


H & D, a.s., IČO: 60748451

Obchodní podmínky jsou platné od 15. 1. 2015 do doby vydání nových obchodních podmínek.

2. Objednávka

Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. V případě platby předem se prodávající zavazuje rezervovat zboží do doby lhůty splatnosti uvedené v potvrzení objednávky. Kupujícímu nebudou ze strany prodávajícího účtovány v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy žádné náklady na použití prostředků komunikace na dálku. Nabídka zboží je platná po celou dobu jeho nabízení na stránkách internetového obchodu www.e-hd.cz, www.e-hd.eu, www.e-hd.store.

3. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen na základě vzájemné dohody. E-mail kontakt: info@hdas.cz

4. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí ustanoveními § 1829 -1837 zákona č. 89/2012. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů písemnou formou prodávajícímu. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Nebyl-li kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f) zákona č. 89/2012, může kupující od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od písemného odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel. Byla-li kupujícímu již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834. zákona č. 89/2012. Společnost může po kupujícím požadovat pouze úhradu nákladů stanovených tímto zákonem.

Odstoupí-li o kupující od smlouvy, vrátí mu společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Peníze není prodávající povinen vrátit dřív, než mu kupující zboží předá, nebo prokáže, že mu zboží odeslal. Společnost vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který společnost nabízí, vrátí společnost kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Kupující má povinnost nést náklady spojené s vrácením zboží.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, společnost není povina vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží společnosti odeslal. Poštovné za cestu k prodávajícímu zpět hradí kupující, který zboží vrací.

Kupující odpovídá společnosti pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud společnost nesdělila kupujícímu informace podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f) zákona č. 89/2012

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5. Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktu a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu nebo dle dohody s kupujícím. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající, náklady spojené s dopravou jsou účtovány dle dohody. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.
Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice a Slovenské republice.

6. Dodatečné změny v údajích

Změny budou realizovány po vzájemném odsouhlasení.

7. Odpovědnost za vady zboží a záruka

Nedílnou součástí obchodních podmínek jsou reklamační podmínky, které jsou v plném znění níže.

8. Ochrana osobních dat

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.

Výkon práv subjektů osobních dat je uveden v prohlášení k realizaci GDPR uvedeném v zápatí této webové stránky.

Registrací zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v zasílané zprávě.

9. Prodej a platba zboží

Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi).

Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné částky je provedeno dobírkou v místě předání zboží (prostřednictvím smluvní spediční společnosti), nebo bankovním převodem specifikovaným v potvrzení objednávky a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků.

10. Reklamační podmínky

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů
Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen zboží), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen reklamace). Prodávající je obchodní společnost H & D, a.s. se sídlem Olomoucká 37, 79601 Prostějov, IČ: 60748451, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 1580. Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2095 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Reklamace se uplatňují v sídle prodávajícího.

2. Záruční podmínky
Společnost odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí věc jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek jakost nebo provedení věci rozdílně, nikoli však rozporně, musí věc odpovídat smlouvě i vzorku nebo předloze.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí společnost věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří společnost věc pro přepravu.

Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v předchozích odstavcích. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Plyne-li z prohlášení společnosti nebo z dokladu o předání, že společnost dodala menší množství věcí, nevztahují se na chybějící věci ustanovení o vadách.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byťse projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou společnost způsobila porušením své povinnosti.Povinnosti společnosti ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

Při předčasném plnění může společnost odstranit vady do doby určené pro dodání věci. Výkonem svého práva nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno. To platí obdobně i pro vady dokladů.

Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství, nejpozději do doby kdy je věc dopravena do místa určení. Je-li věc během přepravy směrována do jiného místa určení, anebo kupujícím dále odeslána, aniž měl možnost věc prohlédnout, a společnost v době uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět o možnosti takové změny místa určení nebo takového dalšího odeslání, může kupující prohlídku odložit do doby, kdy je věc dopravena do nového místa určení.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí společnosti , jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu společnosti, to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li společnost vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle následujícího:
- Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
- Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může společnost dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci, nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
- Neodstraní-li společnost vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu společnosti.

Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
Při dodání nové věci vrátí kupující společnosti na její náklady věc původně dodanou.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující společnosti , co ještě vrátit může, a dá spolčečnosti náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Zárukou za jakost se společnost zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobila-li vadu společnost.

Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění se uplatňují u společnosti. Případně uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu společnost v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Společnost je zavázána plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy.Je-li splněno vadně, má příjemce práva z vadného plnění.
Společnost je zavázána plnit ve střední jakosti, není-li mezi stranami ujednána jiná jakost.
Plnění je považováno za vadné zejména jestliže společnost
a) poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti,
b) neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují,
c) ujistí-li kupujícího v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání,
Vzdá-li se kupující předem svého práva z vadného plnění, vyžaduje projev jeho vůle písemnou formu.

Společnost se zaručuje , že předmět plnění bude po určitou dobu po splnění způsobilý pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti obvyklé.

Kupující může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu společnosti bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje.
Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění.
Vadu krytou zárukou musí kupující vytknout společnosti bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost předmět plnění prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby.

Jakmile kupující zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu společnosti a předmět plnění společnosti předá, nebo jej podle jejích pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Vytkl-li kupující společnosti vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba podobu, po kterou kupující nemůže vadný předmět užívat.

Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Má-li kupující právo podle předchozího odstavce, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, se toto právo nepřizná, pokud dpolečnost namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.

Společnost odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména společnost odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které společnost nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití společnost uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Připouští-li to povaha koupě, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby byly předvedeny její funkce.

Má-li věc vadu, která nebrání užívat věc k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné věci. Prodávající kupujícího upozorní, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu společnost v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Společnost má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.
Je-li to potřebné, vysvětlí společnost v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení společnost zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.
Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení podle předchozího odstavce nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje. Ustanovení o právu kupujícího uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí se nepoužije
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

Nemá-li věc stanovené vlastnosti může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena.
Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi společností H & D, a.s. a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.

Společnost ve smyslu ustanovení § 1820 odstavce 1 písmene j) zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, informuje kupujícího, že mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů prostřednictvím mediace nebo rozhodčího řízení je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti těchto řízení. S případnou stížností se kupující může obrátit na místně příslušný dozorový a kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce.
Česká obchodní inspekce kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející podobnou činnost na vnitřním trhu, nebo provozují tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává dozor jiný správní úřad nebo zákon číslo 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění nestanoví jinak.
České obchodní inspekce stížnosti spotřebitelů vyřizuje způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si společnost H & D, a.s. vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.e-hd.cz, www.e-hd.eu, www.e-hd.store.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.